הפטר

0
4999
הפטר

הפטר היינו צו הניתן על ידי בית המשפט שפוטר את פושט הרגל מכל חובותיו בר תביעה פרט לחובות הבאים:

א) חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה

ב) קנסות למדינה

ג) חובות בנוצרו ע"י פושט רגל במרמה או שהשיג ויתור עליהם במרמה

ד) חובות בגין מזונות (אלא אם כן הורה ביהמ"ש אחרת)

הערה חשובה: יש לדעת כי צו הפטר לא יפטור אדם (שלא פושט הרגל) שהיה ערב מתן צו הכינוס ערב לפושט הרגל ו או שותף עמו או קשור בחוזה מחבותו כלפי מי שהוא חייב.

תוקף משפטי של הפטר

צו הפטר מהווה ראיה חלוטה (ראיה שאין לסתור אותה) לפש"ר ולתקפות ההליכים בה. בכל הליך שיוגש נגד פושט הרגל שהשיג צו הפטר רשאי פושט הרגל לטעון כי עילת התביעה אירעה לפני שהופטר.

משמעות הדבר היא כי כל תביעה שהוגשה כנגד פושט הרגל אשר עילתה נולדה בטרם הופטר פושט הרגל מחובותיו (למעט מספר חריגים וביניהם עילת מזונות או חובות שאינם ברי תביעה) תידחה.

מי רשאי לבקש הפטר ומתי?

הן פושט הרגל והן הכנ"ר רשאים לבקש הפטר מבית המשפט.  פושט הרגל ראשי לבקשו  בכל עת ואילו הכנ"ר רשאי לבקשו בהתחשב בדו"ח הנאמן כאשר בקשת הכנ"ר תיענה אך ורק אם סבור ביהמ"ש כי אין בהמשך ניהול פש"ר כדי להביא תועלת לנושים.

מבחינת תוקפו משפטי של ההפטר אין כל משמעות לזהות מבקש ההפטר.

סוגי הפטר

בית המשפט מוסמך להורות על התליה והתנית הפטר בעמידה בתשלומים במשך תקופה שלא תעלה על ארבע שנים ובמקרים מיוחדים אף יותר.

ככל יינתן לפושט רגל הפטר מיידי ומוחלט מחובותיו אלא עם כן התנה או התלה ביהמ"ש את הפטר בתשלום סכומים במהלך התקופה כאמור (הפטר מותנה).

סייגים למתן הפטר

החוק מונה מקרים רבים בהם לא יינתן פטור מחובות לפושט רגל או יתלה את ההפטר בתקופת שימצא לנכון.  להלן רשימת המקרים:

א. הרשעה בעבירה הנוגעת בפש"ר;

ב. התנהגות פושט הרגל בחוסר תום לב במטרה לנצל לרעה את הליכי פש"ר;

ג. ניהול כושל של פנקס חשבוניות בשלוש השנים שקדמו לפש"ר;

ד. פושט הרגל קיבל עליו התחייבויות חדשות או התחיל בעסקים חדשים בעת שידע שהוא חדל פירעון;

ה. פושט רגל לא תירץ מדוע היה לו הפסד או חסר כדי עמידה בחבויות;

ו. פושט הרגל גרם או תרם לפש"ר בעסקאות נמהרות או מסוכנות, בפזרנות בלתי מוצדקת באורח חייו, בהימור, או בהזנחה פושעת של עניני עסקיו;

ז. פושט הרגל גרם לנושיו הוצאה מיותרת ע"י הגנה קנטרנית או מרגיזה בפני תביעה שהגישו נגדו בצדק;

ח. פושט הרגל גרם או תרם לפש"ר כאשר נטל על עצמו הוצאה בלתי מוצדקת בהגשת תובענה קנטרנית או מרגיזה;

ט. העדפת נושה מסוים תוך 3 החדשים שקדמו לצו כינוס שעה שפושט הרגל לא היה יכול לפרוע את חובותיו.

י. פש"ר קודמת תוך 5 שנים שקדמו למתן צו כינוס;

יא. פושט הרגל היה אשם במרמה או בהפרת נאמנות במרמה;

מתוך רשימת הנסיבות האמורות נראה בבירור כי יש להיזהר ולשקול כל צד כפליים בטרם נעשה וזאת ע"מ לא להימצא בפני מצב עצוב בו כל מאמציו הרבים של פושט הרגל להשגת הפטר המיוחל יעשו לשווא.

חבל לסכן את כל ההוצאות והמאמצים המרובים שהושקעו להשגת הפטר בהעדר עצה טובה ומקצועית שעשויה לעזור ולהציל אם לא גורלו של האדם המסובך בחובותיו אז לפחות את הונו וזמנו השווים לא פחות.

הסרת פסלות מחמת פש"ר

ביהמ"ש רשאי להמציא לפושט הרגל יחד עם ההפטר תעודה המעידה שפש"ר באה עקב כשל בלתי צפוי שאין התנהגות רעה בצידה, על מנת להסיר ממנו כל פסלות מחמת פש"ר הקבועה בחוק והניתנת להסרה בתעודת מביהמ"ש.

משמעות הדבר היא כי פושט רגל תם לב מסוגל להסיר באמצעות התעודה את הגבלות שמטלות עליו מחמת פש"ר (לדוגמא: המשך חברות באיגוד מקצועי או עיסוק במשלח יד מסוים).

הכונס הרשמי והנאמן

מיהו הכונס הרשמי ומה תפקידו בהליך פש"ר?

הכונס הרשמי (כנ"ר) הינו אגף של משרד המשפטים לו העניק החוק חלק ארי של סמכויות בעניין פש"ר ולו השפעה בלתי מבוטלת לגורל פושט הרגל.  סמכויות הכנ"ר חובקות בין היתר בדיקת התנהגותו וחקירת החייב, ניהול נכסיו, עריכת דו"חות למיניהם, לזמן ישיבות נושים לפעול כנאמן בהעדר הנאמן,  לפיקוח על נאמן וכד'.

הכנ"ר מייצג את ציבור הנושים ופן המדיני ומשמש למעשה צד הכרחי אורך כל הליך של פש"ר אשר חלקו מתנהל במשרדי כנ"ר עצמו וחלקו באולמי ביהמ"ש.

אין להמעיט מכוח והיקף סמכויותיו של הכנ"ר ואין לזלזל בעמדותיו.  יחד עם זאת אין להיכנע אלא לנתן דעת לדרישות מוגזמות של הכנ"ר ולהעמיד אותם בפני ביקורת ביהמ"ש האמור לשמש לפורום בלתי תלוי וניטראלי בין פושט הרגל לבין הכנ"ר.

מיהו נאמן ומה תפקידו?

נאמן הוא פקיד ביהמ"ש אשר תפקידו הוא מימוש נכסי פושט הרגל וחלוקת תמורתם לנושים עפ"י סדר קדימויות שנקבע בחוק.

כ"כ על הנאמן לחקור את הנסיבות שגרמו לפשיטת הרגל, לגלות הברחת או העלמת נכסיו מנושיו ואם כן – לתבוע את השבתם לחזקתו בכדי לחלק את תמורת הנכסים בין הנושים.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here